Płatności żłobek

Czesne od 01.01.2021 r. wynosi 1050 zł.

W roku 2017 od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 01 września do 31 grudnia GMK udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dzieci objętych opieką.
Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł. za godzinę opieki nad dzieckiem.
Kwota czesnego obejmuje pobyt Dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie.
Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzin dziennie – 20 zł za każde rozpoczęte 15 min.

Wpisowe

Kontynuacja umowy na następny rok szkolny – 300 zł.
Wpisowe (bezzwrotne) na cały rok szkolny – 400 zł.

W ramach wpłaconego wpisowego Żłobek Fiku Miku gwarantuje:

  • materiały plastyczne m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy itp.
  • ręczniki,
  • środki czystości – mydło, chusteczki higieniczne.

Wpłaty należy dokonywać na konto do 10 dnia każdego miesiąca.

W roku 2017 od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 01 września do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł. za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. “czesne”) o kwote uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieka niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków,
tel. 12 616 92 84 e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

Odpłatność należy uiszczać na podany nr rachunku bankowego do 10 dnia każdego miesiąca. Za opóźnienia w opłatach będą naliczane odsetki ustawowe.

WZÓR PRZELEWU:

ERKO Kinga Kuciel
ul. Gwieździsta 7
30-383 Kraków
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 07 1050 1445 1000 0092 1514 5807

Tytuł przelewu:
Opłata za żłobek za miesiąc ……., imię i nazwisko dziecka